Tag Archive: ไตรแบ่ง

ส่วนประกอบของผ้าไตร

ส่วนประกอบของผ้าไตรนั้น พื้นฐานสุดคือสามารถรวมเป็นผ้าไตรได้ จะต้องมีผ้า 3 ชิ้น ตามความหมายของ ไตร ที่แปลว่า 3 ดังที่ทราบแล้ว นั่นคือ ต้องมี จีวร, สบง และสังฆาฏิ หากมีผ้าอย่างน้อย 3 ชิ้นนี้แล้ว เราก็สามารถเรียกเป็นผ้าไตรได้ แต่ท่านสังเกตไหมว่า ผ้าไตรที่มีจำหน่ายหรือขายอยู่ในท้องตลาดนั้น จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถแบ่งเป็นประเภทของผ้าไตรได้ 2 แบบหลักๆคือ ผ้าไตรครองและผ้าไตรอาศัย ผ้าไตรครอง หรืออาจเรียกกว่า ไตรเต็ม ไตรครบชุด จะเป็นไตรที่พระใช้สำหรับสวมครอง เป็นผ้าผืนหลักและผืนเดียวสำหรับพระในการนุ่งครอง โดยในส่วนประกอบของไตรครองจะมี 7 อย่างด้วยกันคือ จีวร เป็นผ้าที่ใช้สำหรับห่ม หรือที่เราเห็นพระทั่วไปท่านสวมครองไว้ เวลาประกอบศาสนกิจ หรือเมื่อได้รับกิจนิมนต์…
Read more