หนังสือ นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน สำหรับนักธรรมชั้นตรี

หนังสือ นวโกวาท
ฉบับมาตรฐาน
สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี

เรียบเรียงโดย คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

ราคา 18.50 บาท (ยังไม่รวมค่าส่ง)

สั่งซื้อ โทร. 08-6336-9229 หรือ Line ID : @patrijeeworn https://lin.ee/quJmLX9

 

สารบัญภายในเล่ม
1. วินัยบัญญัติ

พระวินัยมีทางฟั่นเฝือ ๒ ทาง
มูลเหตุแห่งพระบัญญัติ
วิธีทรงบัญญัติ
อานิสงส์แห่งพระวินัยมี ๒ ทาง
อนุศาสน์ ๘
สิกขาของภิกษุมี ๓ อย่าง
อาบัติ
สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์
ปาราชิก ๔
สังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐
ปาจิตตีย์ ๙๒
ปาฏิเทสนียะ ๔
เสขิยวัตร ๗๕
อธิกรณ์ ๔
อธิกรณสมถะ ๗

2. ธรรมวิภาค
ทุกะ คือ หมวด ๒
ติกะ คือ หมวด ๓
จตุกกะ คือ หมวด ๔
ปัญจกะะ คือ หมวด ๕
ฉักกะ คือ หมวด ๖
สัตตกะ คือ หมวด ๗
อัฏฐกะ คือ หมวด ๘
นวกะ คือ หมวด ๙
ทสกะ คือ หมวด ๑๐
ปกิณกะ คือ หมวดเบ็ดเตล็ด

3. คิหิปฏิบัติ
จตุกกะ คือ หมวด ๔
ปัญจกะ คือ หมวด ๕
ฉักกะ คือ หมวด ๖
ทิศ ๖
อบายมุข ๖

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @patrijeeworn

ดูสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่

Description

หนังสือ นวโกวาท ฉบับมาตรฐาน สำหรับนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี
เรียบเรียงโดย คณาจารย์สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง

ประกอบด้วยเนื้อหาพัฒนาทั้งคุณธรรมและความรู้ มีเนื้อหาสาระครบตามหลักสูตร

สั่งซื้อ โทร. 08-6336-9229 หรือ Line ID : @patrijeeworn https://lin.ee/quJmLX9

ดูสินค้าอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่